Złóż aplikację!

Interesujące oferty
otrzymasz pocztą e-mail!

FLAME GAME - DOŁĄCZA DO GRY « powrót

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „FLAME GAME”

 

I. DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Programie – rozumie się przez to Program Lojalnościowy „FLAME GAME”
 2. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin Programu.
 3. Organizatorze - rozumie się przez to Flame Employment Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Niedźwiedziej 5/2, kod pocztowy 85-103 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247956, NIP: 107-000-35-53.
 4. Uczestniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stale lub tymczasowo, która na dzień zgłoszenia się do Programu ma ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia).
 5. Formularzu – rozumie się przez to oświadczenie Uczestnika wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu o poleceniu zainteresowanej osobie ofert pracy Organizatora.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program prowadzony jest przez Organizatora.
 2. Przedmiotem Programu jest przekonanie zainteresowanych osób do złożenia aplikacji w odpowiedzi na oferty pracy przedstawiane przez Organizatora.
 3. Program jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Program rozpoczyna się 05.12.2017r. Organizator ma prawo zakończyć Program w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.
 5. Regulamin Programu dostępny jest przez cały czas trwania Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.flamejobs.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych www.flamejobs.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie.
 8. Fundatorem nagród w Programie jest Organizator.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. W Programie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie jego trwania poinformują zainteresowaną osobę o ofertach pracy prezentowanych przez Organizatora oraz przekonają zainteresowaną osobę do złożenia aplikacji w odpowiedzi na te oferty.
 2. Aby wziąć udział w Programie należy zadeklarować chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie Formularza. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Formularz powinien być podpisany przez Uczestnika. Formularze dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.flamejobs.pl. Poprawnie wypełniony Formularz należy przesłać na adres: Flame Employment Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Niedźwiedziej 5/2, kod pocztowy 85-103 Bydgoszcz.
 3. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w Regulaminie.
 4. Potwierdzeniem udzielenia informacji i rekomendacji, o których mowa w ust. 1, będzie przekazanie Organizatorowi przez osobę aplikującą (bezpośrednio, telefonicznie, na piśmie bądź e – mailem) informacji, że o ofertach pracy prezentowanych przez Organizatora dowiedziała się od danego Uczestnika Programu.
 5. Wśród wszystkich Uczestników konkursu (osób polecających) nagrody wygrają te osoby, które w trakcie jego trwania poinformują zainteresowaną osobę o ofertach pracy prezentowanych przez Organizatora oraz przekonają zainteresowaną osobę do złożenia aplikacji w odpowiedzi na te oferty, przy czym warunkiem otrzymania nagrody jest przejście przez osobę aplikującą pozytywnie procesu rekrutacji i przepracowanie w jednej z firm współpracujących z Organizatorem minimum 1 (jednego) pełnego miesiąca, bez nieusprawiedliwionych nieobecności, urlopu bezpłatnego oraz zwolnienia lekarskiego.
 6. Uczestnictwa w Programie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Programem.

 

 IV. NAGRODY

 1. Lista nagród:
 1. Kwota 100 zł brutto za każdą osobę przekonaną przez Uczestnika do złożenia aplikacji, która przejdzie pozytywnie proces rekrutacji i przepracuje w jednej z firm współpracujących z Organizatorem minimum 1 (jednego) pełny miesiąc, bez nieusprawiedliwionych nieobecności, urlopu bezpłatnego oraz zwolnienia lekarskiego.
 1. Wartość jednej nagrody nie przekracza 100 zł brutto.
 2. Każdy Uczestnik wygrywa liczbę nagród równą ilości osób przekonanych przez niego do złożenia aplikacji, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji i przepracują w jednej z firm współpracujących z Organizatorem minimum 1 (jednego) pełny miesiąc, bez nieusprawiedliwionych nieobecności, urlopu bezpłatnego oraz zwolnienia lekarskiego.
 3. Nagroda nie odebrana przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Organizatora informacji o możliwości jej odebrania (smsem oraz telefonicznie) pozostaje własnością Organizatora.
 4. Prawo do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Programu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora
  do przetwarzania tych danych osobowych dla celów realizacji Programu oraz wydania nagrody.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do wzięcia udziału w Programie. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie przewiduje udostępniania danych odbiorcom danych.
 3. Organizator informuje, że podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 t.j.).

 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby biorące udział w Programie oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie udziału w Programie przez Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby aplikujące lub Uczestników nieprawdziwych danych Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych Uczestnika skutkuje utratą nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych Uczestnika.
 5. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Programu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom  Programu, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „FLAME GAME” na adres: FLAME EMPLOYMENT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy
  ul. Niedźwiedziej 5/2, kod pocztowy 85-103 Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Programu wykluczyć z udziału w niej Uczestnika, zwłaszcza odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Programie. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Programu mają jedynie charakter informacyjny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz (oświadczenie uczestnika).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dotosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję